Alpi Blog
Image default
Woningen

Wat zijn de spelregels met een vastgoedmakelaar?

Als je je huis of apartement wil verhandelen of verhuren, kan je een beroep doen op een vastgoedmakelaar. Het gelijkenis dat je als koper met een vastgoedmakelaar afsluit, moet weliswaar aan strikte wettelijke voorwaarden voldoen…

Het moet op papier staan

Je vastgoedmakelaar moet met jou een schriftelijke overeenkomst afsluiten. In die overeenkomst willen een tal verplichte bepalingen geworden opgenomen. Zo moet manifest geworden gedeclareerde wat de roeping is van de vastgoedmakelaar, hoeveel je die hiervoor moet afrekenen, wat de duur is van zijn roeping en diens meer. Het verbintenis moet ook de manier inhouden waarop de vastgoedmakelaar je inlicht over de uitvoering van de opdracht. Een tal clausules zijn niet toegelaten in het contract. Dit is bv. Het geval voor schadebedingen die niet wederkerig en gelijkwaardig zijn. Maakte je voetgewricht mondelinge afspraken met een vastgoedmakelaar dan heb je geen geldig contract.

Je kan je nadenken

Op het tijd dat je de afspraak met de vastgoedmakelaar ondertekent zit je daar nog niet definitief aan vast. Na het sluiten ervan kan je je nog bedenken. Je hoeft hiervoor geen beweegreden op te geven. Je kan dit doen binnenshuis de natuurlijk getal werkdagen na het sluiten van het verbintenis als dit op het werkplek van de makelaar werd ondertekend, of 14 dagen als dat elders gebeurde. In het verbintenis moet trouwens een duidelijke clausule staan dat je het loodrecht hebt om je te bedenken. Je kan je niet meer bedenken als de makelaar er in de loop van de bedenktijdal in slaagt tot de verkoop of verhuring van je huis over te gaan. Met dat fundament moet je je dan wel voorafgaandelijk en nadrukkelijk regeling verklaren. Hou er rekening mee dat de respijt schattig geldt voor je verbintenis met de vastgoedmakelaar zelf. Ze geldt niet voor de uiteindelijke verkoops- of huurovereenkomst die je afsluit.

De duurtijd is beperkt

Het afspraak dat je met je makelaar afsluit kan werd aangegaan voor inschatten of voor onbepaalde duur. Als de makelaar de exclusieve verkoper of verhuur vraagt van je huis mag het afspraak met hem maximaal 6 periode duren. Ook een afspraak dat voor inschatten duur wordt aangegaan moet je meestal tijdig opzeggen. Je moet dit meestal doen één periode voor het einde van de normale duur van de overeenkomst. Doe je dat niet, dan wordt de gelijkenis vaak stilzwijgend verlengd. Na een stilzwijgende verlenging kan je steeds en buiten kosten een einde vervaardiging aan de gelijkenis door het opvolgen van een opzeggingstermijn van één maand.

Wat kost het?

Het contract moet declareren wat de totale prijs is die je aan de makelaar voor zijn services verschuldigd bent. Het gaat om de prijs met inbegrip van btw en eventuele andere kosten. Vergoedingen die niet contractueel zijn voorspellen kunnen van jouniet worden gevraagd. Als je makelaar een koper vond maar de verkoper ooit toch niet doorgaat door de niet vervulling van een opschortende rechtsvordering ( bv. De koper krijgt geen hypotheek ) dan kan de makelaar geen vergoeding van je vragen.

Je verkoopt zelf

Verkoop of verhuur je je bezit zelf bij de duur van het analogie met de vastgoedmakelaar, dan kan die -als het analogie dat bepaalt- een vergoeding van jou vragen. Vond je de gast of huurder zelf dan kan de vastgoedmakelaar je maximaal 75 % van het normale ereloon aanrekenen. Verkoop of verhuur je aan een kandidaat die is aangebracht door de vastgoedmakelaar, dan kan die met jou overeenkomen dat je 100 % van zijn ereloon moet betalen.

De vastgoedmakelaar kan ook een vergoeding van je vragen als je na het einde van het analogie aan een door hem bij het analogie aangebrachte kandidaat verkoopt of verhuurt. Ook dit moet dan wel in de makelaarsovereenkomst staan. Daarbij moet de overeenkomst dan bepalen dat de vastgoedmakelaar in de doorzijgen werkdagen na de beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst aan jou een lijst overmaakt van de personen aan wie hij precieze en individuele kennisoverdracht heeft bezorgd. Tenslotte heeft de vastgoedmakelaar slechts loodrecht op deze vergoeding als de overeenkomst door jou wordt gesloten in de zes maanden na beëindiging van het analogie met hem.

https://be.propenda.com/keyword/woning.html